Tietosuojaseloste

Nämä ovat Hieromo Hyvinvointipalvelut tmi:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset tietosuojaselosteet. Hieromo Hyvinvointipalvelut omistaa ArtSportin ja ylläpitää molempien palveluiden asiakasrekisteriä (mm. kursseihin liittyvät henkilötiedot). Laadittu: 22.3.2021

Asiakasrekisteri

 1. Rekisterin ylläpitäjä

Hieromo Hyvinvointipalvelut, Y-tunnus 2061058-6

Kaasutehtaankatu 1, Rakennus 8

00540 Helsinki

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa

Petri Ekqvist, petri@hieromo.com, 050 372 6574

 1. Rekisterin nimi

Hieromo Hyvinvointipalveluiden asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde). Henkilötietojen käsittely voi perustua myös asiakkaan suostumukseen tai asiakkaan Hieromo Hyvinvointipalvelluille antamaan toimeksiantoon. Tietoja ei käytetä automatisoituun profilointiin.

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Hieromo Hyvinvointipalveluiden palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen.
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä palveluiden personointi.
 • Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen sekä kontaktihistorian hallinta.
 • Asiakaspalautteen käsittely ja siihen vastaaminen
 • Hyvityspyyntöjen ja korvausvaatimusten käsittely, vastaaminen ja maksaminen
 • Asiakaskannan analysointi ja luokittelu joiden tavoitteena on viestinnän kohdentaminen.
 • Sähköisten palvelukanavien (kuten verkko- ja mobiilipalvelut) seuranta tilastointipalvelujen kehittämiseksi, markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi.

Hieromo Hyvinvointipalveluiden henkilökunnan käytössä olevia asiakasrekistereitä ylläpidetään Timma Oy:n (Y-tunnus 2412479-6) tarjoamien varaus- ja myyntialustojen avulla. Hieromo Hyvinvointipalvelut on rekisterinpitäjä ja Timma Oy sekä Thinkific Labs Inc. ovat henkilötietojen käsittelystä vastaavat tahot. Lisäksi rekisterinpitäjä on sopimuksellisin keinoin huolehtinut siitä, että henkilötietoja sen lukuun käsittelevät yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet henkilötietojen suojaamiseen myös omien työntekijöidensä toimien osalta.

Rekisterin tiedot Hieromo Hyvinvointipalveluissa sijaitsevat Hieromo Hyvinvointipalveluiden ylläpitämissä järjestelmissä ja palvelimilla. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joiden perusteella jokainen sisäänkirjautuminen voidaan todentaa ja yksilöidä.

Hieromo Hyvinvointipalveluiden hierontojen myyntiin liittyvä asiakastietojen käsittely on ulkoistettu Timma Oy:lle (Y-tunnus 2412479-6). Timma Oy on näiden tietojen osalta rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelystä vastaava taho. Timma Oy:n tietosuojaseloste on saatavilla sähköisesti osoitteessa:

https://varaa.timma.fi/dataprotection/locks

Hieromo Hyvinvointipalveluiden verkkokurssien myyntiin liittyvä asiakastietojen käsittely on ulkoistettu kanadalaiselle Thinkific Labs Inc.:lle. Thinkific Labs Inc. on näiden tietojen osalta rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelystä vastaava taho. Thinkific Labs Inc.:n tietosuojaseloste on saatavilla sähköisesti osoitteessa:

https://www.thinkific.com/dpa/

 1. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilyttämisen kesto

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan perustiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Varauksen lisätiedot tai erityistoiveet
 • Sähköpostilla tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus
 • Tekstiviestillä tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus

Lisäksi Hieromo Hyvinvointipalvelut voi tallentaa asiakkaasta seuraavat tiedot asiakasrekisteriin:

 • Osoite
 • Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita
 • Kuinka monta kertaa asiakas on jättänyt saapumatta paikalle sovittuna ajanvarauksena
 • Kenen työntekijän kanta-asiakas kyseinen asiakas on
 • Asiakkaalle myönnetyt alennukset
 • Lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi
 • Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta jää Hieromo Hyvinvointipalveluille tietoon ajankohta ajanvarauksesta sekä asiakkaan tunniste.

Tietojen säilyttämisen kestoa ei ole määritelty erikseen.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tilauksen ja rekisteröitymisen yhteydessä, palveluiden oston ja käytön yhteydessä, asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta. Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy teatterin tietojärjestelmiin myös palveluiden käytön yhteydessä. Tietoja päivitetään myös väestötietojärjestelmästä tai muista vastaavista ulkoisista tietolähteistä.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimin ja velvoittamin tavoin.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja huolellisesti valikoimiemme yhteistyökumppaneiden sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta. Henkilötietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön niin edellyttäessä myös viranomaisille. Asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Palveluiden tarjoamiseen liittyen. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Hieromo Hyvinvointipalvelut käyttää verkkokurssiensa myymiseen, toteuttamiseen ja markkinoinnin automatisointiin kanadalaista Thinkific Labs Inc:tä. Campaign Monitorilla on toimisto Vancounverissa, Kanadassa. Thinkific Labs Inc on Hieromo Hyvinvointipalveluiden verkkokurssien tietojen osalta rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelystä vastaava taho.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

Henkilötiedot ovat asianmukaisesti suojattu. Rekisterinpitäjä kerää tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

ArtSportin ja muun kurssien jälleenmyyjän rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan rekisterinpitäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Rekisterinpitäjä määrittää myös käyttäjälle myönnettävän käyttöoikeustason. Lisäksi rekisterinpitäjä on sopimuksellisin keinoin huolehtinut siitä, että henkilötietoja sen lukuun käsittelevä yhteistyökumppani on sitoutunut henkilötietojen suojaamiseen myös omien työntekijöidensä toimien osalta.

Rekisterin tiedot Hieromo Hyvinvointipalveluissa sijaitsevat Hieromo Hyvinvointipalveluiden ylläpitämissä järjestelmissä ja palvelimilla. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joiden perusteella jokainen sisäänkirjautuminen voidaan todentaa ja yksilöidä

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot, sekä oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Vapaamuotoiset tarkistus- ja korjauspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjälle:

Petri Ekqvist

petri@hieromo.com, 050 372 6574

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.